TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI BİR ÇOK ULUSLARARASI BELGE DE BÖYLECE İÇ HUKUKUMUZDA ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL SÖMÜRÜ SUÇTUR. BU SUÇUN YARGI TARAFINDAN GÖRMEZDEN GELİNMESİ TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU ZEDELER.

Ülkemizde yargı kararları ve uygulamaları cinsel istismara uğrayan çocuklara ne yazık ki istismarcılar kadar zarar vermektedir.
Son günlerde basına yansıyan bazı kararlardan görüldüğü gibi çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işleyen sanıklar adeta yargı kararları ile kurtarılmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki bu bakış açısı sadece gündemde yer alan dava dosyası ile sınırlı değildir. Görülmekte olan bir çok dosyada sanıkların cezalandırılması yerine mağdurlara yönelik olumsuz davranışlar ve kararlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

CMK’da yer alan mağduru korumaya yönelik düzenlemelerin alt yapısının kanunun ruhuna ve çocuğun yüksek yararına uygun olarak kurulamamış olması birçok çocuğun yargı tarafından yeniden istismar edilmesine ve yaşadığı travmanın artmasına neden olmaktadır.
Çocukları istismar edenlerin genel olarak yetişkinler olması nedeniyle yargılamalar Asliye veya Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Bu mahkemelerde yargılamayı gerçekleştiren hakimlerin çocuk istismarı ve çocuk psikolojisi konusunda yeterli donanıma sahip olmaması, yargılama aşamasında çocukların tekrar mağdur olma riskinin artmasına neden olmaktadır.

Tüm mahkemelerin çocukları ilgilendiren cinsel sömürü davalarında kararlarını verirken Türkiye’nin kabul ettiği aşağıdaki sözleşmeleri kullanmalarının ve hayata geçirmelerinin bir uluslarası ve ulusal hukuki yükümlülük olduğunu hatırlatırız;

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
• Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol,
• Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi,
• Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi.
Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak:
• Çocukların cinsel ve diğer tüm istismar ve şiddet türlerinden etkin korunabilmesi için tüm yasaların yukarıda sıralanan çocuk haklarına ilişkin uluslararası belgelere uygun hale getirilmesini,
. Çocuk istismarının engellenmesi ve istismara uğrayan mağdur çocukların korunması için uzmanlaşmış mahkemelerin tüm yargı çevrelerinde bir an önce kurulmasını ve gerekli meslek içi nitelikli eğitimin verilmesini,
. Çocukları tekrar mağdur edebilen yargı sistemine Türkiye’nin onayladığı uluslararası çocuk haklarına ilişkin sözleşme ve ekleri çerçevesinde öncelikle çocuğu koruyacak bir bakış açısının kazandırılmasını,
• Çocuğun yüksek yararını gözeten ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak çocuk izlem merkezlerinin bir an önce Adalet Bakanlığı tarafından hazır hale getirilmesini ve yaygılaştırılmasını,
• Tüm istismar mağdurları için hastanelerde destek merkezlerinin kurulması çalışmalarının hızlandırılmasını, Adli Tıp Kurumu yanında halihazırdaki üniversite çocuk koruma birimlerinin verdiği bilirkişi raporlarının da tanınmasını,
talep ediyoruz!

YETKİLİ VE GÖREVLİ TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE İLGİLİ KİŞİLERİ ÇOCUK HAKLARIYLA İLGİLİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ…

Ankara Barosu, Çocuk Hakları Merkezi
Ankara Çocuk Hakları Platformu
Ankara Girişimci Kadınlar Derneği
Batman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu
Bursa Barosu
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı
Diyarbakır Barosu
Geleceğiz Biz Derneği
Genç Hayat Vakfı
Gençlik Servisleri Merkezi
Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
Roman Gençlik Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Türkiye Gençlik Birliği Derneği
Türkiye Gençlik Federasyonu
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Uluslararası Çocuk Merkezi