Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (Socıety For Preventıon Of Chıld Abuse And Neglect -TSPCAN), 1988 yılında yedi kurucu üyenin önderliğinde çocuk istismar ve ihmali alanında farkındalık yaratmak, alanda çalışanlara yönelik eğitimler yapmak ve tüm toplumda çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş olup bugün, 400’ün üzerinde üyesi ile etkinliklerine devam etmektedir.

Derneğin merkezi Ankara’da olup, 2013 yılından itibaren şubeler açmaya karar verilmiş ve açılmaya başlamıştır. Şu an Aydın ve Malatya’da şubeleri bulunmaktadır.

Dernek 2006 yılında Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nin (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect –ISPCAN) ulusal partneri olarak kabul edilmiştir. 1990-2002 yılları arasında Derneğimizin kurucu üyesi ve o dönem genel başkanı olan Prof. Dr. Esin Konanç ISPCAN yönetim kuruluna seçilmiş ve hizmet vermiştir. Derneğimiz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, 2014 yılında ISPCAN yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, uluslararası alanda temsiliyetimizi devam ettirmektedir.

Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için” Çocuk İstismar ve İhmali” ile ilgili:

– Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,

– Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,

– Çocuklarla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği bir ortam sağlamak,

– Çocuklarla ilgili alanlarda çalışanlara gerektiğinde çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmaktır.

ÇİİODER bu amaçlarını gerçekleştirmek için kuruluşundan bu güne çok sayıda ulusal, bölgesel ve uluslararası kongre, panel, sempozyum ve toplantı düzenlemiş, çocukla çalışan tüm meslek grupları ve aileler için hem önleme hem de müdahale eğitimleri yapmış, üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırıcı eğitimler yapmış, çocuklara kendini tanıma ve koruma eğitimleri vermiş, yayınlar yapmış ve çocuğu koruma konusunda proje yürütmüştür.

Aynı zamanda bu amaçlarımız doğrultusunda;

– Çocuk istismarı ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemeye,

– Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği yapmaya,

– Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları desteklemeye,
– Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlarla,  gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya,

– Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaya,

– Çocuk yetişmesi  ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapmaya.

– Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam etmektedir.

Derneğimizin Kurucu Üyeleri:

Prof. Dr. Esin KONANÇ

Prof. Dr. Gülseren GÜNCE

Avukat Türkay ASMA

Dr. Sevin KADIOĞLU (AKYÜZ)

Dr. Hikmet UĞUR (ERONAT) ÜNER

Dr. Emine AKYÜZ

Dr. Belka ÖZDOĞAN (SAVAŞMAN)